ŠOK: Partizan želi dovesti bivšeg napadača CRVENE ZVEZDE!

Neverovatno.

U finišu prelaznog roka, bivši napadač Čukaričkog Ognjen Mudrinski obavezao se na vernost hrvatskoj Gorici. 

Sja­j­ni na­pa­dač, ko­ji je ponikao u novosadskoj Vo­j­vo­di­ni, a afi­r­mi­sao se u Cr­ve­noj zve­zdi i Ču­ka­ri­č­kom, bio je ove zime na ra­da­ru Par­ti­za­na.

Spo­r­t­ski sektor cr­no-be­lih ra­z­ma­trao je op­ci­ju od ne­ko­li­ko sr­p­skih fu­d­ba­le­ra ko­ji su mu bi­li za­ni­mlji­vi, a je­dan od njih bio je Og­njen Mu­drin­ski.

Po­sle izvesnog vremena, do­ne­ta je odlu­ka da zamena Uma­ru Sa­di­ku bu­de Bo­jan Ma­tić, ko­ji je sti­gao iz Vo­j­vo­di­ne.

Lajkujte našu stranicu na Facebook-u

Kako prenosi "Žurnal", čelnici Par­ti­za­na viđali su se sa Mudrinskim to­kom pri­pre­ma u Tu­r­skoj, obzirom da je napadač Jagelonije bio u istom ho­te­lu sa cr­no-be­li­ma.

- Me­ne di­re­k­t­no iz Par­ti­za­na ni­su zva­li... Bi­li smo u istom ho­te­lu u Be­le­ku i to je isti­na. Da li su oni ne­što hte­li... Ne znam. Na­j­bo­lje da se ta pri­ča na to­me i za­vr­ši - ni­je ni po­tvr­dio, ali ni de­man­to­vao in­te­re­so­va­nje Par­ti­za­na za nje­ga Og­njen Mu­drin­ski.

Ognjen Mudrinski

Foto: MN Press

Korpulentni golgeter je pro­šlog le­ta stigao u Ja­gi­je­lo­ni­ju, u tran­s­fe­ru vred­nom 600.000 evra, ali ni­je uspeo da se nametne i ustali u startnoj jedanaestorici.

- Ku­pi­li su me, da­li ve­li­ki no­vac, na­j­ve­ći u isto­ri­ji klu­ba. Me­đu­tim, pro­me­ni­la su se dva tre­ne­ra, a ja ni­sam do­bio šan­su u kon­ti­nui­te­tu. Ove zi­me do­šao je Bu­ga­rin Iva­j­lo Pe­tev, odveo me u Tu­r­sku na pri­pre­me i ta­mo mi re­kao da ne ra­ču­na na me­ne, da me ša­lje u dru­gi tim. Bio je to šok! Po­ja­vi­la se po­nu­da Go­ri­ce i do­go­vo­ri­li smo se sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta pre iste­ka pre­la­znog ro­ka u Hr­vat­skoj - istakao je Og­njen Mu­drin­ski.

Srbijadanas